เบี้ยทอง ว. and ศรีชนะ ด. (2019) “การพัฒนาคุณค่าทางโภชนะของรำสกัดน้ำมันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วยยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(6), pp. 633–641. doi: 10.14456/tjst.2019.66.