หนูสวัสดิ์ ก., พิชกรรม ณ., บุญกอแก้ว พ. and พิชกรรม อ. (2019) “การประเมินสภาพการขาดน้ำของไม้ประดับบางชนิดสำหรับสวนหลังคา”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(6), pp. 650–659. doi: 10.14456/tjst.2019.68.