หะยีลาเต๊ะ ณ., ชคตระการ ส., ภูมิพันธ์ พ. and ชุติมานุกูล พ. (2020) “ผลของแคลเซียมซิลิเกตจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองกระบวนการทางสรีรวิทยาของข้าวเหนียวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ภายใต้สภาวะขาดน้ำ”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 9(3), pp. 278–289. doi: 10.14456/tjst.2020.18.