แผ้วบาง อ. and สินสมบูรณ์ทอง ส. (2020) “การปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยการจำแนก 5 วิธี”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 9(4), pp. 418–435. doi: 10.14456/tjst.2020.46.