จิตดิลกธรรม ว. ., จิระเกียรติกุล เ. and ทีรฆฐิติ ธ. (2021) “Protoplast Isolation from In Vitro Leaf of Pineapple (Ananas comosus) cv. Phulae”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 10(2). doi: 10.14456/tjst.2021.15.