กาวิชา ป., เหลาผา เ., ปอนพังงา ป. ., รัตนพลแสน ล., อาจเจริญ เทียนหอม อ., แสงดี อ. ., วงศ์มณีโรจน์ ม. and หอมหวล ร. . (2021) “Efficacy of Antagonistic Bacillus spp. Isolates on Growth Promotion of ‘Kluai Hin’ Banana and Granular Bacillus-enriched Organic Fertilizer Production: -”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 10(2). doi: 10.14456/tjst.2021.12.