แซ่ตั๊น จ., สอนสมนึก ส. and สินสมบูรณ์ทอง ส. (2021) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพประเภทการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 9(6), pp. 729–740. doi: 10.14456/tjst.2020.76.