งามสุข ธ., นาไชย พ. and สินสมบูรณ์ทอง ส. (2021) “การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS, MINITAB, PSPP และ R สำหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 9(6), pp. 741–751. doi: 10.14456/tjst.2020.77.