ลิสวัสดิ์ ส., วัชรเสถียร ว. and ตุลยนิติกุล เ. (2021) “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์ในตัวแบบการถดถอยลอจิสติกภายใต้ข้อมูลที่มีมิติสูงแบบบางเบาและตัวแปรทำนายมีความสัมพันธ์กันสูง”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 9(6), pp. 761–772. doi: 10.14456/tjst.2020.79.