ไชยคราม ธ. (2021) “ความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 9(6), pp. 773–786. doi: 10.14456/tjst.2020.80.