พานทอง ช., ไชยนอก ก., เชิดหิรัญกร เ., บุตรกูล ด. and อินทรศิริ เ. (2021) “ผลของการยิงด้วยลำไอออนและกระบวนการทางความร้อนต่อโครงสร้างผลึกและสมบัติเชิงแสงของพลอยดิบสปิเนล”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 9(6), pp. 787–798. doi: 10.14456/tjst.2020.81.