กาวิชา ป., นาติโน ว., พัฒนาสันต์ ว. and แสงดี อ. (2021) “การพัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 9(6), pp. 832–843. doi: 10.14456/tjst.2020.85.