สติปัฏฐาน อ., ปิยพิทยานันต์ ช., เจริญรัตน์ เ. and สุขุมศิริชาติ ว. (2021) “การพัฒนาอาหารสำหรับเพาะเลี้ยง Escherichia coli DH5 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพให้ได้เซลล์ที่มีความหนาแน่นสูง”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 9(6), pp. 864–875. doi: 10.14456/tjst.2020.88.