แก้วหาวงษ์ น. (2015) “การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ SARIMA และตัวแบบการถดถอยที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นตัวแบบ ARMA”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 4(1), pp. 24–36. doi: 10.14456/tjst.2015.7.