คลิ้งทอง ป., ศรีพิจิตต์ ป., เกิดผล ร. and ศรีวงศ์ชัย ธ. (2016) “การถ่ายทอดลักษณะความยาวของเมล็ดในการผสมข้ามระหว่างข้าวอินดิกากับข้าวจาปอนิกา”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 5(2), pp. 144–149. doi: 10.14456/tjst.2016.14.