อินทะวง ไ. and ชนะไพฑูรย์ น. พ. (2016) “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินธาตุอาหารพืชในดินสำหรับการปลูกข้าว กรณีศึกษา : อำเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 5(3), pp. 213–226. doi: 10.14456/tjst.2016.21.