[1]
สิงห์ศิลารักษ์ ท., ธนานันต์ ธ., and ธนานันต์ น., “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 1, pp. 89–98, Dec. 2017.