[1]
สิงห์ศิลารักษ์ ท., ธนานันต์ ธ., and ธนานันต์ น., “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 2, pp. 191–201, Dec. 2017.