[1]
อินทรัตน์ ธ. and ไวภาษา ช., “การทดลองประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นแสมทะเลเบื้องต้นด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 3, pp. 307–318, Jan. 2018.