[1]
คบพิมาย ย., สกูลสิงหาโรจน์ ช., แสงทอง ว., and จีนะเจริญ ศ., “การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 3, pp. 282–292, Jan. 2018.