[1]
เกตตะพันธุ์ ส., อนันต์ ก., อธินุวัฒน์ ด., and เมตปราณี ล., “ผลของการใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ในชุมชนเกษตรอินทรีย์”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 4, pp. 333–354, May 2018.