[1]
คำโมนะ ก., พงษ์เจริญกิต แ., แสงทอง ว., and สกูลสิงหาโรจน์ ช., “การเพิ่มการแสดงออกและการถ่ายทอดยีน OsDFR ที่เกี่ยวข้องในวิถีการสังเคราะห์แอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิดินในข้าวดัดแปลงพันธุกรรม”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 4, pp. 371–381, May 2018.