[1]
วงศ์ประเสริฐ ส. and เชื้อบุญ ว., “ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 4, pp. 399–407, May 2018.