[1]
จันทร์แจ่ม น., ตังคณานุรักษ์ น., ตังคณานุรักษ์ ค., อัมพรายน์ ก., and พิริยะภัทรกิจ อ., “การศึกษาผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำผิวดินของการปลูกกาแฟอาราบิก้าภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 4, pp. 408–417, May 2018.