[1]
แวนบอเซอร์ บ. and ทรัพย์สมบูรณ์ ก., “การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วนราชการตามเอกสารของกรมบัญชีกลาง”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 4, pp. 427–441, May 2018.