[1]
ภูมิพันธ์ พ., “บทบาทของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อม”, Thai J. Sci. Technol., vol. 2, no. 2, pp. 91–101, Oct. 2013.