[1]
วรรณประเสริฐ พ., อธินุวัฒน์ ด., and ผลประไพ ช., “ผลของการใช้ปอเทืองร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตผักคะน้าอินทรีย์”, Thai J. Sci. Technol., vol. 2, no. 2, pp. 115–124, Oct. 2013.