[1]
โสตถิวิไลพงศ์ จ. and อธินุวัฒน์ ด., “การพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชอนุภาคนาโนจากการกักเก็บสารสกัดใบพลูในนาโนไคโตซานเพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 5, pp. 516–533, Aug. 2018.