[1]
ศรีมงคลลักษณ์ อ., ภู่ภิญโญกุล ม., and ตั้งตระกูล พ., “ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและอัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อสารละลายกรดซิตริกที่ใช้สกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 5, pp. 544–552, Aug. 2018.