[1]
ดำริห์อนันต์ จ. and ปานรังศรี ธ., “การจัดการทรัพยากรเพื่อลดเวลาในงานเทคอนกรีตด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ในระบบคอสมอส”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 5, pp. 553–566, Aug. 2018.