[1]
กบค้างพลู แ., ชุมภูคำ เ., and ฉัตรบรรยงค์ ร., “ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 6, pp. 592–599, Dec. 2018.