[1]
มณีธร เ., โรจน์พิบูลสถิตย์ ป., วิไลชนม์ ร., and กังสดาลอำไพ ศ., “เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร รูปร่างทรงกลม ซึ่งมีชีวิต แต่ไม่เจริญเติบโต ยังคงสร้างกลูตามิลทรานส์เพปทิเดสที่เป็นปัจจัยก่อความรุนแรงโรค”, Thai J. Sci. Technol., vol. 7, no. 6, pp. 614–621, Dec. 2018.