[1]
ขณะรัตน์ อ., ตังคณานุรักษ์ ค., ตั้งกุลบริบูรณ์ ร., and พิริยะภัทรกิจ อ., “ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 1, pp. 43–53, Jan. 2019.