[1]
พรเจริญ อ., บดีรัฐ น. เ., ฤกษ์งาม ถ., and ชูเมียน ส., “การประเมินภาวะสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะเหล็กของผู้ประกอบอาชีพทำมีด”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 1, pp. 85–92, Jan. 2019.