[1]
ศรีธเรศ น., เทพรักษา ป., and โควะวินทวีวัฒน์ ส., “ผลของการใช้สารเสริมชีวภาพ (DS-1) ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่งและคุณภาพเนื้อ”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 2, pp. 156–166, Mar. 2019.