[1]
บุนนาค ส., พวงจิก ธ., and บุญยืน ส., “คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 3, pp. 250–257, Apr. 2019.