[1]
งามล้วน ศ., ชคตระการ ส., and ชุติมานุกูล พ., “ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเคลื่อนย้ายซิลิกอนของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 4, pp. 377–385, May 2019.