[1]
มณีโชติ ส. and อธินุวัฒน์ ด., “การใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรอินทรีย์ยุค 3.0 และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายย่อย”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 5, pp. 468–478, Jun. 2019.