[1]
เอกศิริพงษ์ พ. and จิรขจรกุล ส., “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่”, Thai J. Sci. Technol., vol. 3, no. 3, pp. 148–159, Aug. 2014.