[1]
ศรีรัตนโชติ เ., พันพิพัฒน์ ว., ชัยจันทร์ ม., and หนิสอ ห., “ผลของชนิดของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีนนาโนอิมัลชัน”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 6, pp. 620–632, Dec. 2019.