[1]
เบี้ยทอง ว. and ศรีชนะ ด., “การพัฒนาคุณค่าทางโภชนะของรำสกัดน้ำมันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วยยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 6, pp. 633–641, Dec. 2019.