[1]
หะยีลาเต๊ะ ณ., ชคตระการ ส., ภูมิพันธ์ พ., and ชุติมานุกูล พ., “ผลของแคลเซียมซิลิเกตจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองกระบวนการทางสรีรวิทยาของข้าวเหนียวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ภายใต้สภาวะขาดน้ำ”, Thai J. Sci. Technol., vol. 9, no. 3, pp. 278–289, Apr. 2020.