[1]
จิตดิลกธรรม ว. ., จิระเกียรติกุล เ., and ทีรฆฐิติ ธ., “Protoplast Isolation from In Vitro Leaf of Pineapple (Ananas comosus) cv. Phulae”, Thai J. Sci. Technol., vol. 10, no. 2, Sep. 2021.