[1]
ณ ตะกั่วทุ่ง ช. and ดิลกสัมพันธ์ ป., “Ergonomic Risk Assessments of Timber Harvesting Workers in Teak Plantations, Phrae Province”, Thai J. Sci. Technol., vol. 10, no. 2, Sep. 2021.