[1]
แซ่ตั๊น จ., สอนสมนึก ส., and สินสมบูรณ์ทอง ส., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพประเภทการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก”, Thai J. Sci. Technol., vol. 9, no. 6, pp. 729–740, May 2021.