[1]
งามสุข ธ., นาไชย พ., and สินสมบูรณ์ทอง ส., “การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS, MINITAB, PSPP และ R สำหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์”, Thai J. Sci. Technol., vol. 9, no. 6, pp. 741–751, May 2021.