[1]
ลิสวัสดิ์ ส., วัชรเสถียร ว., and ตุลยนิติกุล เ., “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์ในตัวแบบการถดถอยลอจิสติกภายใต้ข้อมูลที่มีมิติสูงแบบบางเบาและตัวแปรทำนายมีความสัมพันธ์กันสูง”, Thai J. Sci. Technol., vol. 9, no. 6, pp. 761–772, May 2021.