[1]
ไชยคราม ธ., “ความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”, Thai J. Sci. Technol., vol. 9, no. 6, pp. 773–786, May 2021.