[1]
พานทอง ช., ไชยนอก ก., เชิดหิรัญกร เ., บุตรกูล ด., and อินทรศิริ เ., “ผลของการยิงด้วยลำไอออนและกระบวนการทางความร้อนต่อโครงสร้างผลึกและสมบัติเชิงแสงของพลอยดิบสปิเนล”, Thai J. Sci. Technol., vol. 9, no. 6, pp. 787–798, May 2021.