[1]
นิลถนอม ป. ., มาลัย ธ. ., and สินสมบูรณ์ทอง ส., “Performance Comparison of Transformation Methods in Data Mining Classification Technique”, Thai J. Sci. Technol., vol. 10, no. 1, Jun. 2021.